Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)

Συχνές Ερωτήσεις

 

1.Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.; 

Η διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 113709 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» / ΦΕΚ Β’ 1821/23-12-2005

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» πατήστε εδώ

 

2.Πώς υποβάλλω ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών ΣΥΥ; 

Προκειμένου να υποβάλετε υποψηφιότητα για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. θα πρέπει να καταθέσετε φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιέχει:

1. Εκτυπωμένο το έντυπο της αίτησης, ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Για το έντυπο της Αίτησης πατήστε εδώ

2. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α.

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» πατήστε εδώ

Για τους Βοηθητικούς Πίνακες για τη συμπλήρωση της Αίτησης, πατήστε εδώ

3. Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού των 100 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον υπ' αριθμ. 125-54001128 λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου παρακαλούμε να αναγράψετε "Αίτηση υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ."

 Επίσης, παρακαλούμε να αριθμήσετε συνολικά τις σελίδες της αίτησης και των δικαιολογητικών με ενιαία αρίθμηση ξεκινώντας από την πρώτη σελίδα της αίτησης μέχρι και την τελευταία σελίδά του τελευταίου δικαιολογητικού. Η σωστή αρίθμηση διευκολύνει το έργο της αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας

 Οι φάκελοι υποψηφιότητας αποστέλλονται στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

 

3.Τι συμπληρώνω όπου ζητούνται «Κωδικοί»; 

Στα σημεία της αίτησης υποψηφιότητας όπου ζητείται να συμπληρώσετε κωδικούς, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους "Βοηθητικούς πίνακες για τη συμπλήρωση της αίτησης".

(βλ. παραπάνω ερώτηση 1)

4.Πώς συμπληρώνω τα «Γενικά Στοιχεία Υποψηφίου»; 

Επάγγελμα:

Αναγράφετε το επάγγελμά σας ολογράφως

Υπομητρώο/α στο/α οποίο/α αιτείσθε ένταξης:

Μπορείτε να αιτηθείτε ένταξης σε όσα υπομητρώα επιθυμείτε, με την προϋπόθεση ότι πληροίτε τους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α.

Εξειδίκευση /εις:

Ανατρέχετε στους Βοηθητικούς πίνακες για τη συμπλήρωση της αίτησης, Πίνακας 1 και από εκεί επιλέγετε τον/τους κωδικό/ους που αντιστοιχούν στην εξειδίκευση ή τις εξειδικεύσεις σας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κωδικοί που δηλώνετε πρέπει εν συνεχεία να επιβεβαιώνονται στο πεδίο Γ. Επαγγελματική Εμπειρία, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε.

Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο.) στις οποίες διαθέτετε επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία

Ανατρέχετε στους Βοηθητικούς πίνακες για τη συμπλήρωση της αίτησης, Πίνακας 4 και από εκεί επιλέγετε τον/τους κωδικό/ους που αντιστοιχούν στην ειδική ομάδα με την οποία έχετε απασχοληθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κωδικοί που δηλώνετε πρέπει εν συνεχεία να επιβεβαιώνονται στο πεδίο Γ. Επαγγελματική Εμπειρία ή Δ. Διδακτική εμπειρία στην κατάρτιση/ Εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε.

5.Πώς δηλώνω τους «Τίτλους Σπουδών»; 

Β.1: Δηλώνετε τον Βασικό Τίτλο Σπουδών σας

Β.2: Δηλώνετε, εάν έχετε, Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για Τίτλους Σπουδών (Βασικούς ή Μεταπτυχιακούς) που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζετε και Βεβαίωση Αναγνώρισης Αντιστοίχισης και Ισοτιμίας από τα εκάστοτε αρμόδια Όργανα (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

6. Πώς δηλώνω την «Επαγγελματική Εμπειρία»  

Στην ενότητα Γ καλείστε να δηλώστε την επαγγελματική εμπειρία που διαθέτετε, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. «Κριτήρια Ένταξης». Ειδικότερα, η εν λόγω εμπειρία απαιτείται:

• να έχει αποκτηθεί εντός του οριζόμενου κάθε φορά χρονικού διαστήματος και

• να είναι συναφής με τον/τους τίτλους σπουδών που κατέχετε, όπου αυτό προβλέπεται

Η εμπειρία που δηλώνεται αλλά δεν εμπίπτει στις παραπάνω προδιαγραφές, π.χ. είναι εκτός της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, δεν αξιολογείται. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει λόγος να τη δηλώσετε.

7.Πώς δηλώνω τη «Διδακτική Εμπειρία»;

Στην ενότητα αυτή, οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Στελεχών Σ.Υ.Υ. καλούνται να δηλώσουν και να τεκμηριώσουν τη Διδακτική τους Εμπειρία στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.4. της Κ.Υ.Α., ως ακολούθως:

• 150 ώρες διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ή /κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο ή εναλλακτικά και εφ’ όσον διαθέτουν

•  500 ώρες διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτήθηκε αντίστοιχα κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο

8.Πώς δηλώνω εμπειρία σε «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες»;  

Συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία, εφόσον μέρος ή σύνολο μιας εγγραφής επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας που διαθέτετε αφορά σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Συμπληρώνετε τους αντίστοιχους κωδικούς ευάλωτης κοινωνικής ομάδας ανατρέχοντας στον πίνακα 4, στο Έντυπο «Βοηθητικοί Πίνακες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης».

Στο πεδίο «χρονική διάρκεια εργασίας σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα» δηλώνετε τη διάρκεια της εμπειρίας σας σε Ε.Κ.Ο. (η οποία μπορεί να καλύπτει το σύνολο της συγκεκριμένης εμπειρίας ή μέρος αυτής).

9.Με ποια Δικαιολογητικά τεκμηριώνεται η Επαγγελματική και Διδακτική μου Εμπειρία; 

Στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για να τεκμηριώσετε την επαγγελματική και τη διδακτική (μόνο για τους Εκπαιδευτές Στελεχών Σ.Υ.Υ.) εμπειρία.

Διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητο να προσκομίζονται ξεχωριστά αποδεικτικά για την τεκμηρίωση κάθε επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας που δηλώνετε στο έντυπο της Αίτησης.

Συγκεκριμένα, τα αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας που καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι ανά κατηγορία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

•  Μισθωτοί:

-Πρόσφατες Βεβαιώσεις Εργοδοτών ή/και Συνεργασιών. Σε κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο εργασίας ή το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και η χρονική διάρκεια των ανωτέρω

 - Ένσημα ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων ή Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.

• Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες:

 - Πρόσφατες Βεβαιώσεις / Αποδεικτικά Ανάληψης Έργου ή Συνεργασιών. Σε κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο εργασίας ή το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και η χρονική διάρκεια των ανωτέρω

 - Αποδείξεις Πληρωμής ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγια.

• Επιστημονικοί Συνεργάτες Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι:

- Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Τομέα ή Διευθυντή του Εργαστηρίου. Στη Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο εργασίας και η χρονική διάρκεια απασχόλησης

Αντίστοιχα, τα αποδεικτικά Διδακτικής Εμπειρίας που καλούνται να προσκομίσουν μόνον οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Στελεχών Σ.Υ.Υ. περιλαμβάνουν:

- Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας, του φορέα όπου αποκτήθηκε. Σε κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια το αντικείμενο, τα χαρακτηριστικά της ομάδας των εκπαιδευομένων (ενήλικες, εργαζόμενοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κ.ά.) και η διάρκεια του Διδακτικού Έργου  

- Ένσημα ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων ή Αποδείξεις Πληρωμής ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγια

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση προσκόμισης Βεβαιώσεων Επαγγελματικής ή Διδακτικής εμπειρίας από δημόσιους οργανισμούς δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή φορολογικού χαρακτήρα.

10.Πώς συμπληρώνω την Υπεύθυνη Δήλωση; 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και υπογράφετε την Υπεύθυνη Δήλωση.

11.Πώς συμπληρώνω το Βιογραφικό Σημείωμα Europass; 

Προτείνεται η συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμας. Μπορείτε, ωστόσο, να υποβάλετε οποιαδήποτε άλλη συμπληρωμένη φόρμα Βιογραφικού διαθέτετε.

12.Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου πληρότητας του φακέλου μου; 

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παραλαμβάνει το Φάκελο και ελέγχει την πληρότητά του ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που ο φάκελος που έχει υποβληθεί είναι ελλιπής, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον υποψήφιο να καταθέσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών τα αντίστοιχα δικαιολογητικά . Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, ο υποψήφιος Εντάσσεται στο Εισαγωγική Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. και παραπέμπεται περαιτέρω για την παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών Σ.Υ.Υ. προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαδικασία πιστοποίησης. (σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να εξαιρείται της παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή και να πιστοποιείται και απευθείας. Βλ. σχετ. στην Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.)

13.Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης;  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν οι υποψήφιοι στελέχη Σ.Υ.Υ. και οι εκπαιδευτές στελεχών Σ.Υ.Υ. που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (διαφορετικό για τα στελέχη και τους εκπαιδευτές στελεχών), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και έως τρεις κατ’ ανώτατο όριο φορές.

Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι υποψήφιοι στελέχη Σ.Υ.Υ. που δεν έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών Σ.Υ.Υ., διαθέτουν όμως τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 6, παρ. 6.1.2. της Υπουργικής Απόφασης.

Σημειώνεται ότι, για να έχει ένας υποψήφιος δικαίωμα να υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης ως Εκπαιδευτής Στελεχών Σ.Υ.Υ., θα πρέπει πρώτα να έχει πιστοποιηθεί ως Στέλεχος Βασικών Σ.Υ.Υ.

14.Πώς υποβάλλω Αίτηση συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης;

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης στελεχών Σ.Υ.Υ. εφ όσον προκηρυχθούν εξετάσεις πιστοποίησης:

1. Υποβάλετε σχετική Αίτηση

Για την Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης πατήστε εδώ

2. Καταβάλλετε χρηματικό ποσό 150 € ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον υπ' αριθμ. 125-54001128 λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Η Αίτηση Πιστοποίησης και τα συνημμένα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία.»

15.Τί περιλαμβάνει η διαδικασία πιστοποίησης 

Η Διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. προβλέπει την παρουσίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη ενώπιον της Επιτροπής Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ., Σχεδίου Παρέμβασης με αναφορά σε ομάδα– στόχο ή και μεμονωμένο άτομο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας και σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα ή/και την επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.

Το Σχέδιο Παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Το γενικό σκοπό του Σχεδίου Παρέμβασης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα

• Την περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας στόχου ή/και του ατόμου όπου απευθύνεται το Σχέδιο Παρέμβασης

• Την ανάλυση των αναγκών της ομάδας στόχου ή/και του ατόμου όπου απευθύνεται το Σχέδιο Παρέμβασης

• Τους άξονες ενεργειών στους οποίους εντάσσονται οι προτεινόμενες δράσεις (διάγνωση αναγκών, κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση, επαγγελματικός προσανατολισμός κ.ά.)

• Την περιγραφή δράσεων και τους ειδικότερους στόχους ανά ομάδα δράσεων ή/και δράση

• Την τεκμηρίωση επιλογής συγκεκριμένων τεχνικών και προσεγγίσεων

• Την αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή του Σχεδίου Παρέμβασης.

Το Σχέδιο Παρέμβασης αφορά ρητά στην ανάπτυξη δράσεων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στις οποίες προβαίνει ο ίδιος ο υποψήφιος, ως Στέλεχος Σ.Υ.Υ.. Το Σχέδιο Παρέμβασης θα παρουσιαστεί και αναπτυχθεί εντός 20 λεπτών. Θα ακολουθήσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του Σχεδίου Παρέμβασης, διάρκειας 10 λεπτών.

Για το Υπόδειγμα Σχεδίου Παρέμβασης πατήστε εδώ

16.Πώς αξιολογούνται οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία πιστοποίησης

 • Η αξιολόγηση διενεργείται από δύο αξιολογητές

 • Κάθε αξιολογητής αποτυπώνει την κρίση του ξεχωριστά στο ενιαίο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει πέντε (5) παραμέτρους αξιολόγησης και αναλυτικά κριτήρια ανά παράμετρο

 Για το Έντυπο Αξιολόγησης πατήστε εδώ

• Κάθε παράμετρος αξιολόγησης αξιολογείται βάσει της τριτοβάθμιας κλίμακας: Α – Γ

• Η Αξιολόγηση με Α ή Β δηλώνει εν γένει επάρκεια του αξιολογούμενου ως προς εκάστη παράμετρο αξιολόγησης

• Η Αξιολόγηση με Γ δηλώνει εν γένει μη επάρκεια του αξιολογούμενου ως προς εκάστη παράμετρο αξιολόγησης  

• Το Τελικό Αποτέλεσμα ανά αξιολογητή μπορεί να είναι: Πιστοποιείται - Δεν Πιστοποιείται.

•  Εάν ο υποψήφιος αξιολογηθεί από κάθε αξιολογητή σε 3 ή περισσότερες παραμέτρους αξιολόγησης με Γ (όχι αναγκαστικά στις ίδιες παραμέτρους από κάθε αξιολογητή), δεν πιστοποιείται. Στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνεται, στο τέλος του εντύπου, Αιτιολογία Μη Πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, ο κάθε αξιολογητής, και μόνον στην περίπτωση που κατά την κρίση του ο υποψήφιος δεν πιστοποιείται (δηλαδή έχει βάλει τουλάχιστον τρία Γ), αιτιολογεί την απόφασή του ανά παράμετρο στην οποία αξιολόγησε τον υποψήφιο με Γ. 

•  Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για το εάν πιστοποιείται ή όχι ο υποψήφιος από τους δύο αξιολογητές, ακολουθείται η διαδικασία Δευτεροβάθμιου Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. (άρθρο 7.10.)

• Εάν και στον δευτεροβάθμιο έλεγχο ο υποψήφιος αξιολογηθεί σε 3 ή περισσότερες παραμέτρους με Γ, τότε δεν πιστοποιείται στην παρούσα φάση.  

• Μετά τη συμπλήρωση του Εντύπου Αξιολόγησης του Σχεδίου Παρέμβασης, οι δύο Αξιολογητές συντάσσουν κοινή Εισηγητική Έκθεση την οποία και υπογράφουν μαζί με τον Παρατηρητή. Στην Κοινή Εισηγητική Έκθεση, η οποία προωθείται στο Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της Αξιολόγησης (Πιστοποιείται – Δεν Πιστοποιείται – Μη ομόφωνη εκτίμηση / παραπομπή σε δευτεροβάθμιο έλεγχο). Σε περίπτωση μη Πιστοποίησης ή παραπομπής του υποψηφίου σε δευτεροβάθμιο έλεγχο, οι δύο αξιολογητές συμπληρώνουν από κοινού το πεδίο «Αιτιολογία μη πιστοποίησης / παραπομπής σε δευτεροβάθμιο έλεγχο».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι

α) το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης είναι 3 φορές εντός διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) την ημέρα που θα παρουσιάσετε το Σχέδιο Παρέμβασης να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να επιβεβαιώσει ο παρατηρητής τα στοιχεία σας. (Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των παραπάνω εγγράφων.) Εάν κάποιος υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δεν θα ληφθεί υπ΄ όψιν η παρουσίαση του για τη διαδικασία πιστοποίησης. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα κληθούν, σε επόμενη φάση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π να παρουσιάσουν εκ νέου Σχέδιο Παρέμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, υποβάλλεται εκ νέου φάκελος πιστοποίησης και δεν «αναλώνεται» καμία από τις 3 ευκαιρίες που έχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει σε διαδικασία πιστοποίησης εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος. Για τη συμμετοχή του σε νέα διαδικασία πιστοποίησης ο υποψήφιος καταβάλλει το ποσό των 150€.

 

17.Τί είναι η Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγών; 

Είναι η διαδικασία με την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε το χαρτοφυλάκιο προσόντων σας, προσθέτοντας νέα στοιχεία. Η διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 113709 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» / ΦΕΚ Β’ 1821/23-12-2005

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» πατήστε εδώ

18.Πώς μπορώ να υποβάλω Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγών;

Προκειμένου να υποβάλετε Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγών, θα πρέπει να καταθέσετε φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1. Εκτυπωμένο το έντυπο της Αίτησης, ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Για το έντυπο της Αίτησης Διαχείρισης Αλλαγών πατήστε εδώ

2. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α.

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» πατήστε εδώ

Για τους Βοηθητικούς Πίνακες για τη συμπλήρωση της Αίτησης, πατήστε εδώ

3. Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού των 35 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον υπ' αριθμ. 125-54001128 λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου παρακαλούμε να αναγράψετε "Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγών Στελεχών Σ.Υ.Υ."

 Επίσης, παρακαλούμε να αριθμήσετε συνολικά τις σελίδες της αίτησης και των δικαιολογητικών με ενιαία αρίθμηση ξεκινώντας από την πρώτη σελίδα της αίτησης μέχρι και την τελευταία σελίδά του τελευταίου δικαιολογητικού. Η σωστή αρίθμηση διευκολύνει το έργο της αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας

 Οι φάκελοι υποψηφιότητας αποστέλλονται στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την Αίτηση Αλλαγής δεν υποβάλλετε εκ νέου όλα τα στοιχεία του ατομικού σας χαρτοφυλακίου, παρά μόνο τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των νέων/επιπλέον στοιχείων που αιτείστε.

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.; 

Τα θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του είναι το ακόλουθο:

 • Υπ. Αριθμ. 51585/Υ1 (4)/2016  Κ.Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» (Φ.Ε.Κ. 995/ Β’/11.4.2016).

  Την ανωτέρω Κ.Υ.Α. μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
 • Π.Δ. 1/2003 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής, και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Φ.Ε.Κ. 3/ Α΄/08-01-2013).

  Το ανωτέρω Π.Δ. μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
 • Υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 Κοινή Απόφαση «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων» (Φ.Ε.Κ. 1447/ Β’/14-6-2013).

  Την ανωτέρω Κ.Υ.Α. μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008.

  Τον ανωτέρω Κανονισμό μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

  Τον ανωτέρω Κανονισμό μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), προέβη στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του. 

Δικαίωμα Υποβολής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικού κατηγορίας Ι και ΙΙ) του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, έχουν: ‘Όσοι περάτωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

 

Χρόνος Υποβολής

Οι επιτυχόντες στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 Κ.Υ.Α. μπορούν από 28/04/2016 να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την αίτησή τους μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Τόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών

Ο φάκελος με την αίτηση και όλα τα συναφή δικαιολογητικά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 - Νέα Ιωνία, ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του αποστολέα και αφετέρου η ένδειξη:

Προς Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 - Νέα Ιωνία

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για:

Χορήγηση Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του

(Προσοχή! Οι αιτούντες να αναγράφουν την κατηγορία της Βεβαίωσης – Πιστοποιητικού που επιθυμούν να αποκτήσουν)

Οι ανωτέρω καλούνται να προμηθευτούν τις Αιτήσεις από την ιστοσελίδα του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση: www.eoppep.gr καθώς και από το Τμήμα Διοικητικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, και ώρες από 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Πληροφορίες – διευκρινίσεις τις ώρες από 10.00 έως 13.00 στο τηλέφωνο: 210 2709000 (πληκτρολόγηση αριθμού 2) - Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων.

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Μαζί με τις αιτήσεις για τη Χορήγηση της Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικού κατηγορίας Ι και ΙΙ) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας Κατηγορίας Ι (Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι):

 • Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων.
 • Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του διαβατηρίου.
 • Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους, ύψους δεκαπέντε (15 €) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) στο όνομα του υποψηφίου, που κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/001361-76 (ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176) στην Εθνική Τράπεζα, που τηρείται για το λόγο αυτό.
 • Αντίγραφο Άδειας εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ή
 • Αντίγραφο Άδειας του ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ή Γενικών Εφαρμογών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, ή
 • Αντίγραφο Άδειας εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή.

β) Για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας Κατηγορίας ΙI (Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙI):

 • Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων.
 • Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους, ύψους δεκαπέντε (15 €) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) στο όνομα του υποψηφίου, που κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/001361-76 (ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176) στην Εθνική Τράπεζα, που τηρείται για το λόγο αυτό.
 • Αντίγραφο Άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ή
 • Αντίγραφο Άδειας του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996, ή
 • Αντίγραφο Άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή.

Την αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο δικαιούχος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η ορθότητα των στοιχείων των αιτήσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών που θα υποβληθούν ελέγχεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Καταβολή Εξετάστρων

Η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας 125/001361-76 (ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176)
 • Μέσω Internet Banking, επιλέγοντας μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176

Διάρκεια ισχύος Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) 

Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά) που θα χορηγηθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, ανανεώνονται κάθε οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 1 (Α’ 3/08-1-2013) για τη θεώρηση των εκδιδόμενων αδειών. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού).

Τήρηση Μητρώου

Οι κάτοχοι των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών), σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, εντάσσονται στο Μητρώο Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών), που τηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο του κατόχου Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού).
 • Ονοματεπώνυμο πατρός.
 • ΑΦΜ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
 • Περιφερειακή Ενότητα διενέργειας των εξετάσεων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Ημερομηνία Εξέτασης για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Αριθμός Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης.
 • Κατηγορία Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού) του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ.
 • Μοναδικός κωδικός αριθμός της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού Κατηγορίας I,II, III,IV).

Τήρηση Μητρώου

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΠ/23493/22.4.2016 Απόφαση της 208ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίστηκε το χρονικό διάστημα υποβολής των Αιτήσεων των Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, ως ακολούθως:

 • Έναρξη την: 28η-04-2016
 • Λήξη την: 31η-12-2016