Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11.05.2016), ΟΛΟΙ οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν άδεια Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών, επικαιροποιούν ανά διετία τις άδειες τους με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α΄32).». Η επικαιροποίηση γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., φορέα αδειοδότησής τους.
Για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 & 2 υφίσταται η ίδια υποχρέωση. Αρμόδιος φορέας για την επικαιροποίηση είναι ο αρμόδιος φορέας αδειοδότησης, δηλ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.

 

Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Χρηματικό ποσό

Για την επικαιροποίηση της άδειας  Φροντιστηρίου (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) και Κέντρου Ξένων Γλωσσών (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) απαιτείται χρηματικό ποσό ύψους πενήντα ευρώ (50 €), ανά άδεια, υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η κατάθεση του χρηματικού ποσού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία, κατατίθεται επιπλέον χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ στη διεύθυνση www.eoppep.gr– Ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης – Φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών κ.λπ. – Τροποποίηση αδειών και συνυποβάλλεται το αντίστοιχο έντυπο αίτησης.

Η Αίτηση υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή και αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο, στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Επικαιροποίηση άδειας